VERKOOP
Logo new

spider th

VERKOOPSVOORWAARDEN                           

Op al onze verkoopsovereenkomsten zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken een geheel uit met onze aanbiedingen en verkoopsbevestigingen. Zij alleen zijn van toepassing met uitsluiting van alle voorwaarden vermeld in de prijsaanvraag of in de bestelling van de koper.

In geval van betwisting over dit punt is de koper verplicht de verkoper hiervan in kennis te stellen binnen de drie dagen na ontvangst van de verkoopsbevestiging, zoniet wordt hij verondersteld akkoord te zijn met deze voorwaarden. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke aanvaarding van onzentwege.

AANBOD EN BESTELLING.

Alle offertes zijn vrijblijvend tot ze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Het plaatsen van een bestelling, ondermeer door het ondertekenen van een bestelbon, impliceert  het afsluiten van een overeenkomst volgens de hiernagenoemde algemene verkoops-voorwaarden.

Een schriftelijke orderbevestiging vanwege de verkoper kan slechts worden aanzien als een administratieve bevestiging van een tot stand gekomen overeenkomst.

De annulatie van een bestelling zal aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding die zal berekend worden in functie van de ten gevolge van de annulatie opgelopen schade. Ze zal evenwel minstens 20 % bedragen van de waarde van de bestelling.

AFNAMEN EN LEVERINGEN.

De verkoper neemt ten aanzien van de verkochte goederen geen enkel risico. Al onze goederen worden verkocht, in ontvangst genomen en aanvaard in onze werven. De goederen reizen voor risico van de bestemmeling zelfs indien het vervoer door onze vrachtwagens verzekerd wordt.

De leveringen ter bestemming voltrekken zich aan de ingang van de werven van de kopers, gezien de plaatsing op de openbare weg op hun risico gebeurt.

De schade die ons zou berokkend worden of die wij aan de aannemer of aan derden zouden berokkenen, als gevolg van de slechte aanleg of het slechte onderhoud van de toeganswegen zal de koper ten laste gelegd worden.

Indien de goederen, om welke reden ook, tijdelijk dienen bewaard te worden hetzij bij de vervoerder, hetzij bij om het even welke derde, berust het risico der goederen, met inbegrip van het risico voor brand, diefstal, toeval of overmacht, steeds bij de koper.

De leveringstermijnen zijn slechts indicatief en impliceren geen enkele verbintenis in hoofde van de verkoper. In geval van overschrijding van de leveringstermijn kan de koper geen enkele aanspraak laten gelden tegenover de verkoper, noch in ontbinding van het kontrakt, noch in schadevergoeding. De ontbinding van de overeenkomst veronderstelt het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen.

De verplichting, de door ons aangenomen bestellingen af te leveren, blijft onderworpen aan de mogelijkheid die tot uitvoer te kunnen brengen.

Een definitief geplaatst order kan door de koper niet worden herroepen.

KLACHTEN.

Klachten houdende de aard, de kwalitiet of de kwantiteit van onze goederen moeten geformuleerd worden bij de levering en in aanwezigheid van de vervoerder die er akte van neemt. De klachten moeten schriftelijk bevestigd worden binnen de acht dagen na de levering.

Indien er geen klachten zijn binnen de acht dagen na de levering, is er verval en zal de som definitief verschuldigd zijn.

BETALING.

Onze facturen zijn netto en contant betaalbaar en dit zonder korting te MOEN, op de zetel van de firma.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 15% met een minimum van 124 € en een maximum van 1.860 €, onverminderd de intresten en de kosten, dit ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, zelfs bij toekenning van termijnen en respijt.

Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een rente geven van 12 % per jaar.

De leveringen of werken worden geacht contant gedaan of uitgevoerd te worden : wij behouden ons derhalve het recht voor voorschotten te vragen bij de bestelling of in de loop van de leveringen.

Onze firma maakt voorbehoud de werken niet aan te vatten of stil te leggen, indien de verschillende betalingstermijnen niet worden geëerbiedigd. Indien een werk in opbouw is, en het werk stil ligt wegens niet betaling der beschreven betalingstermijnen wordt na dertig dagen het bedrag verhoogd met de wettelijke intrest zonder enige voorafgaande verwittiging van onzentwege.

De relaties tussen koper en verkoper, ook indien deze betrekking hebben op méér dan één overeenkomst, worden als één aanzien.

De niet-betaling op de vervaldag van een factuur of een deel ervan maakt alle andere facturen uitgaande van de verkoper onmiddellijk opeisbaar, ook wanneer zij niet vervallen zijn of wanneer in het verleden andere betalingsmodalitieten werden toegestaan.

TUSSENKOMST.

 

Tussenkomst bij transporteurs, verzekeraars, tolagenten of gelijk welke andere derde, verbinden op geen enkel ogenblik de verkoper en zijn slechts te beschouwen als blijk van commerciële good-will gedaan in naam en voor rekening van de koper.

EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 

Het eigendomsrecht van de verkochte goederen zal slechts op de koper overgaan na volledige en definitieve betaling van de factuur en dit in afwijking van art. 1583 B.W. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle nog aanwezige goederen bij onze firma. Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan wanneer de goederen door de klant zijn verwerkt, geïncorporeerd, doorverkocht of geleverd.

BEVOEGDHEID.

 

Onze firma behoudt zich het recht voor ieder geschil voor te leggen aan de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk, ook wanneer er wissels werden aanvaard met een andere domiciliëring.

In geval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten, primeert steeds de Nederlandse tekst.

vulling 

 

vulling

vulling